เครื่องวัด COD

เครื่องวัดซีโอดี หรือ COD Meter (Chemical Oxygen Demand) เป็นการวัดปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องใช้ในการทำปฏิกิริยาออกซิไดซ์สารประกอบอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำ ค่า COD ยังเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสกปรกของแหล่งน้ำ เหมาะสำหรับใช้กับงานวัดคุณภาพน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม ในระบบบำบัดน้ำเสียก่อนถูกปล่อยออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

โดยมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม กำหนดให้ค่า COD ต้องไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์