เครื่องวัดพีเอช

เครื่องวัดค่า pH หรือ pH meter เรียกอีกอย่างว่าเครื่องวัดความเป็นกรดด่าง เป็นเครื่องมือวัดไฮโดรเจนไอออนในสารละลาย หลักการวัดจะเป็นการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรดวัดพีเอช กับอิเล็กโทรดอ้างอิง

พีเอชมิเตอร์ มีส่วนประกอบหลักๆ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นอิเล็กโทรด และส่วนที่เป็นเครื่องศักย์ไฟฟ้า

นอกจากนี้ก่อนใช้เครื่องวัดค่า pH ผู้ใช้งานควรทำการสอบเทียบ (Calibration) ด้วยสารละลายบัฟเฟอร์ที่นิยมใช้ ได้แก่ pH4 และ pH7 หรือจะใช้สารบัฟเฟอร์ 3 ค่า ได้แก่ pH4, pH7 และ pH10 ก็ได้เช่นเดียวกัน

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์