เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ หรือ DO meter (Dissolved Oxygen Meter) เป็นเครื่องวัดออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของแหล่งน้ำ สามารถวัดได้ในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร หรือ % อิ่มตัวของออกซิเจน ซึ่งค่า Dissolved Oxygen ที่วัดได้จะมีปริมาณมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมภายนอก เช่น อุณหภูมิ และปริมาณแร่ธาตุที่ละลายอยู่ในน้ำ เป็นต้น โดยปกติในแหล่งน้ำธรรมชาติจะมีค่า DO อยู่ประมาณ 5-7 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ถ้าเป็นน้ำเสียค่า DO จะต่ำกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร

เครื่องวัดค่า  Dissolved Oxygen จะมีเซนเซอร์ 2 ประเภท ได้แก่

  1. Electrochemical Sensors ภายในเซนเซอร์ประกอบด้วยขั้วแคโทด และขั้วแอโนด สารละลายอิเล็กโทรไลต์ และเมมเบรน
  2. Optical Sensors เป็นเซนเซอร์ที่ไม่ต้องใช้สารละลายอิเล็กโทรไลต์ในการหาค่า DO ใช้หลักการ Luminescent คำนวณค่าออกซิเจนในน้ำจากค่าความแตกต่างความเข้มแสงระหว่างทางส่งไป-กลับ

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์