เครื่องวัดเสียง

การตรวจวัดเสียง เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน วัตถุประสงค์ของการตรวจวัดเสียงนั้น เพื่อเป็นการประเมินการสัมผัสเสียงตามกฏหมาย เพื่อดูว่าผู้ปฏิบัติงานมีการสัมผัสเสียงที่มีอันตรายต่อการได้ยินหรือไม่ และเพื่อควบคุมเสียงไม่ให้เกินตามที่มาตรฐานกำหนด หากระดับเสียงเกินค่ามาตรฐานต้องทำการปรับปรุงแก้ไข เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน

การตรวจวัดเสียงต้องใช้เครื่องวัดเสียงที่ได้มาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  1. เครื่องวัดระดับเสียง หรือ Sound level meter เป็นเครื่องมือวัดความดังของเสียง โดยมีหน่วยเป็นเดซิเบล (dB) เหมาะสำหรับตรวจวัดระดับเสียงดังในพื้นที่ทำงาน (Workplace) และตรวจสอบเสียงในสิ่งแวดล้อม (Environmental) การตรวจวัดเสียงต้องใช้เครื่องมือวัดที่ได้รับรองตามมาตรฐาน IEC 61672 หรือ IEC 651 Type 2
  2. เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม หรือ Noise Dosimeter  เป็นเครื่องมือวัดแบบติดตัวบุคคล ที่ใช้ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสเสียงดังต่อเนื่องแบบไม่คงที่ โดยเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมต้องได้มาตรฐาน IEC 61252
  3. เครื่องวัดเสียงกระทบ หรือ เสียงกระแทก เช่น เสียงจากการตอกเสาเข็ม หรือ เสียงจากการทุบ การปั๊มชิ้นโลหะ เป็นต้น อุปกรณ์การวัดต้องได้รับมาตรฐาน IEC 61672 หรือ IEC 60804

ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดเสียง จำเป็นต้องได้รับการปรับเทียบความถูกต้อง (Calibration) ด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้อง (Noise Calibrator) ที่ได้มาตรฐาน IEC 60942 หรือเทียบเท่า

แสดงผล1–9 จาก 12 รายการ