เครื่องวัด BOD

บีโอดี (BOD) หรือ Biochemical Oxygen Demand เป็นการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่จุลินชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำ เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญในการวัดคุณภาพของแหล่งน้ำและประสิทธิภาพของโรงบำบัดน้ำ

การวิเคราะห์ BOD ทำโดยการบ่มน้ำตัวอย่างเป็นเวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20 °C หรือใช้สัญลักษณ์ BOD5  โดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของ DO จะถูกวัดในตัวอย่างที่ถูกเจือจางทั้งก่อนและหลังการบ่ม

สำหรับการวัดค่า BOD ด้วยเครื่องวิเคราะห์บีโอดี จะใช้หลักการเปลี่ยนแปลงค่าความดัน ทำการวัดความดันผ่านเซ็นเซอร์ความดันอิเล็กทรอนิกส์ในขวดที่ปิดสนิท โดยหน่วยของ BOD คือ mg/L

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์