Tag: Respirable Dust
0
52

on

การเก็บตัวอย่างอากาศฝุ่นขนาดเล็ก (Respirable Dust) นิยมอ้างอิงวิธีการวัดแบบ NIOSH 0600 ซึ่งใช้เทคนิค Gravimetric Method (Filter Weight) โดยการหาปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากการชั่งน้ำหนัก