Tag: Noise Dosimeter
0
147

on

เพื่อที่เราจะทราบระดับของมลพิษทางอากาศว่ามีผลกระทบอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เสี่ยงบ้าง เราจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือตรวจวัดทางด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

0
183

on

เครื่องวัดเสียง (Sound Level meter) เป็นเครื่องมือวัดความดังของเสียง โดยมีหน่วยเป็นเดซิเบล (dB) เหมาะสำหรับตรวจวัดระดับเสียงดังในพื้นที่ทำงาน (Workplace) และตรวจสอบเสียงในสิ่งแวดล้อม (Environmental)

0
0

on

การตรวจสอบเสียง (NOISE MONITORING) ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยแก้ไขหรือปรับปรุงปัญหาดังกล่าวได้ การวัดเสียงจะช่วยให้ทราบระดับเสียงรบกวนได้อย่างแม่นยำ