SKC – Sorbent tube

Code: Sorbent tube

Sorbent tube หลอดเก็บตัวอย่างอากาศ สารเคมี เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อ เหมาะกับมาตรฐานในการเก็บตัวอย่าง เช่น sorbent tube , charcoal tube ,silica gel เป็นต้น

Description

Sorbent tube

Sorbent tube sampling is the NIOSH/OSHA approved method for collecting most hazardous gases and vapors from the air. Federal law has established permissible exposure limits (PELs) for workers’ exposures to a variety of airborne chemical hazards. These limits are specified in several ways: eight-hour time-weighted averages (TWAs), Short-Term Exposure Limits (STELs), and Ceiling values. Eight-hour TWA limits are specified for full-shift exposures. STELs are usually issued as 15-minute exposure limits and Ceiling values are issued as peak levels not to be exceeded at any time during the working day. Sorbent tubes have been established as a reliable tool for each of these sampling requirements.
As easy as A…B…C…
A…
Collect sample with a sorbent tube.
A sample is collected by opening a tube, connecting it to a sample pump, and pulling air through the tube with the pump. Airborne chemicals are trapped onto the surface of the sorbent. The tube is then sealed with push-on caps, and sent to a laboratory for analysis.
B…
Extract sample from sorbent.
Lab personnel remove the sorbent and extract the trapped chemical using solvents or heat.
C…
Analyze sample.
The sample extracted from the tube is analyzed to determine the amount of chemical hazard present. A single tube may provide enough sample to permit several analyses.