WÖHLER A 550 L เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Flue gas analyzer) – (Advanced set)

Code: 8134

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ WÖHLER A 550 L  (Flue gas analyzer) (Advanced set) เครื่องวัดปริมาตรแก๊สจากปล่องระบายในอุตสาหกรรม วัด O2, CO 35,000 ppm,  กำลังไฟฟ้า 3.7 V, 5800 mAh มาพร้อมกับเครื่องปริ้น Wöhler TD 100

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Flue Gas Analyzer / Combustion Gas Analyzer)  เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดค่าก๊าซออกซิเจน (O2) ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซต์ (CO) และ ไนตริกออกไซด์ (NO)  (Option) อีกทั้งยังสามารถคำนวณค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) รวมถึงค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้จากปล่องระบายไอเสียในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การวัดประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ (Boiler) เตาเผา/เตาอบ (Furnace) กระบวนการที่ให้ความร้อน การทดสอบเครื่องยนต์ หรือกังหัน เป็นต้นเครื่องวัด

ประสิทธิภาพการเผาไหม้ WÖHLER A 550 L (Advanced set)
ผลิตภัณฑ์ Wöhler จากประเทศเยอรมนี

เป็นเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้แบบพกพา (Portable Gas Analyzer)

ลักษณะเด่น

 • วัดแก็ส O2 + CO 35,000 ppm
 • สายวัดยาว 7 เมตร
 • หัวชาร์จ USB และสายชาร์จ Micro-USB
 • มีฟิลเตอร์เพื่อกรองน้ำ
 • มีฟิลเตอร์หยาบเพื่อกรองฝุ่นขนาดใหญ่
 • มีฟิลเตอร์ wadding filters 25 ชนิด

อุปกรณ์มาตรฐาน

ข้อมูลทั่วไป
 • กำลังไฟฟ้าที่ใช้ แบตเตอรรี่ 3.7 V, 5800 mAh
 • ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอรี่ 12 ชั่วโมง (ขั้นอยู่กับสถานะการใช้งาน)
 • อุณหภูมิในการเก็บรักษา -20 ถึง +50 °C
 • อุณหภูมิในการใช้งาน 5 ถึง 40 °C
 • น้ำหนัก 1250 กรัม
 • ขนาด 220 x 160 x 55 ม.ม. (ไม่รวมโพรบ)
ข้อมูลทางเทคนิค
ออกซิเจน (O2) ในแก๊สจากปล่องควัน
 • สามารถอ่านค่าออกมาเป็น %
 • หลักการวัดแบบ Electrochemical sensor
 • ช่วงของการวัด 0 ถึง 21.0 %
 • ค่าความถูกต้อง ±0.3 %
คาร์บอนมอนออกไซด์ (COV) ในแก๊สจากปล่องควัน
 • สามารถอ่านค่าออกมาเป็น ppm
 • หลักการวัดแบบ Electrochemical sensor
 • ช่วงของการวัด 0 ถึง 35,000 ppm
 • ค่าความละเอียด 1 ppm
 • ค่าความถูกต้อง ±100 ppm (<1,000 ppm) หรือ 10% (<5 % เมื่อมีไฮโดรเจน)
ไนโตรเจนออกไซด์ (NOV) ในแก๊สจากปล่องควัน (optional)
 • สามารถอ่านค่าออกมาเป็น ppm
 • หลักการวัดแบบ Electrochemical sensor
 • ช่วงของการวัด 0 ถึง 3,000 ppm (วัดอย่างต่อเนื่องได้ถึง 1,000 ครั้ง)
 • ค่าความละเอียด 1 ppm
 • ค่าความถูกต้อง ±5 ppm (<100 ppm) หรือ 5
ความดัน (PD)
 • สามารถอ่านค่าออกมาเป็น Pascal
 • หลักการวัดแบบ Semi-conductor diaphragm
 • ช่วงของการวัด 0.00 ถึง 110.00 hPa
 • ค่าความละเอียด 1 Pa
 • ค่าความถูกต้อง 2 Pa (<40 Pa) หรือ 5%
อุณหภูมิของอากาศจากการเผาไหม้ (TL)
 • สามารถอ่านค่าออกมาเป็น °C
 • หลักการวัดใช้ Thermocouple (NiCr-Ni)
 • ช่วงของการวัด -20 ถึง 100 °C
 • ค่าความละเอียด 0.1 °C
 • ค่าความถูกต้อง ±1 °C
อุณหภูมิของแก๊สจากปล่องควัน (Ta)
 • สามารถอ่านค่าออกมาเป็น °C
 • หลักการวัดใช้ Thermocouple (NiCr-Ni)
 • ช่วงของการวัด -20 ถึง 800 °C
 • ค่าความละเอียด 0.1 °C
 • ค่าความถูกต้อง 0 ถึง 133 °C (±2 °C), 133 ถึง 800 °C (±1.5 %)
ความชื้นของเนื้อไม้
 • สามารถอ่านค่าออกมาเป็นมวลของน้ำ (mass)
 • หลักการวัดแบบ Electrical resistance measurement
 • ช่วงของการวัด 10.0 ถึง 40.0 %
 • ค่าความละเอียด 0.1 %
 • ค่าความถูกต้อง ±40 % (ทดสอบกับ VDI 4206 Part 4)