Casella – NoiseAtWork โปรแกรมจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)

Code: NoiseAtWork

NoiseAtWork โปรแกรมจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) สามารถจัดทำแผนที่เสียงในการทำงานทั้งภายใน และภายนอกอาคารได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องวัดเสียงพร้อมด้วย NoiseAtWork โปรแกรมจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)

สามารถจัดทำแผนที่เสียงในการทำงานทั้งภายใน และภายนอกอาคารได้ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน ดังนี้

  • ขั้นตอนที่ 1 เก็บข้อมูลความดังเสียง และตำแหน่งการวัดบนแผนผัง หรือบน Companion-ap
  • ขั้นตอนที่ 2 เปิดแผนผังหรือแบบ CAD บนโปรแกรม
  • ขั้นตอนที่ 3 กำหนดพื้นที่ทำงานและ แนวผนังลงบนแผนผัง
  • ขั้นตอนที่ 4 ใส่ข้อมูลตำแหน่ง และความดังเสียงหรือนำเข้าข้อมูลจาก Companion-app จากนั้นจะได้แผนผังความดังเสียงบนหน้าจอ