SKC – VOC CHEK 575 อุปกรณ์ดูดซับสารโดยการแพร่ (Passive Samplers)

Code: Passive Samplers

อุปกรณ์ดูดซับสารโดยการแพร่ สำหรับการเก็บ VOCs,BTEX, Anesthetic Gas, ETO, Formaldehyde, NO2, SO2, NH3 ตรงตาม OSHA และ EPA Method

รายละเอียดเพิ่มเติม

VOC CHEK 575 อุปกรณ์ดูดซับสารโดยการแพร่ (Passive Samplers)

VOC Chek 575 จะรวบรวมไอระเหยของเมทานอลในอากาศโดยไม่ต้องใช้ปั๊ม ไอระเหยจะแพร่เข้าสู่ตัวอย่างด้วยอัตราการสุ่มตัวอย่างคงที่ 1.2 มล. / นาที SKC ได้ตรวจสอบอัตราการสุ่มตัวอย่างของ VOC Chek 575 Methanol Sampler พร้อมกับพารามิเตอร์การสุ่มตัวอย่างที่สำคัญอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ OSHA / ASTM / ANSI

Key Features & Benefits:

  • ตรงตาม OSHA และ EPA Method
  • สำหรับการเก็บ VOCs,BTEX, Anesthetic Gas, ETO, Formaldehyde, NO2, SO2, NH3

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

Download File : Product Data