เครื่องวัดค่า Conductivity

เครื่องวัดค่า Conductivity หรือ Electrical Conductivity meter เป็นการวัดความนำไฟฟ้าของสารประกอบต่างๆที่เจือปนอยู่ในน้ำ เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของน้ำ สามารถเป็นตัวชี้วัดความสะอาดของแหล่งน้ำได้ ซึ่งค่าการนำไฟฟ้าจะมากหรือน้อย ก็มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง ได้แก่ ชนิดของสารที่เจือปนอยู่ในแหล่งน้ำ รวมถึงอุณหภูมิของแหล่งน้ำก็มีผลเช่นเดียวกัน หากแหล่งน้ำนั้นมีค่า Conductivity ที่มากเกินไป แสดงว่ามีสิ่งเจือปนอยู่ในน้ำมาก จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำและสัตว์น้ำ โดยทั่วไปจะมีหน่วยการวัดเป็น ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร (µmhos/cm) หรือ โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µs/cm) บางรุ่นนอกจากวัดค่าการนำไฟฟ้าแล้ว ก็สามารถใช้วัดค่า TDS (TDS Meter) ค่าความเค็มของน้ำ (Salinity Meter) ได้เช่นเดียวกัน

แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์