Tag: Ultrasonic flow meter
0
89

on

การใช้งานระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินและปรับปรุงสมรรถนะการทำงานของเครื่องปรับอากาศ จึงเป็นแนวทางที่สามารถจะช่วยให้ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของระบบปรับอากาศลงได้