Tag: thermoscan
0
53

on

ในอุตสาหกรรมที่ใช้ความร้อนสูง ต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพฉนวนอยู่เสมอ การใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera) หรือ Thermoscan เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของฉนวน

0
644

on

กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Camera) หรือ เทอร์โมสแกน (Thermoscan) สามารถนำมาใช้ประโยชน์สำหรับการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า

0
1527

on

กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal imaging camera) หรือ เทอร์โมสแกน (Thermoscan) สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานด้านตรวจสอบระบบไฟฟ้า เนื่องจากทุกสถานประกอบการ โรงงาน อาคารและสำนักงานต่างๆ มีการใช้งานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทั้งสิ้น จำเป็นต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ใช้งานได้อยู่เสมอ

0
518

on

Hikmicro รุ่น Mini Series กล้องถ่ายภาพความร้อน ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนระบบ Android (USB Type-C Interface) ทำให้การทำงานตรวจสอบบ้าน หรือคอนโด เป็นเรื่องง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ