Tag: Blower Door Testing
0
15

on

อุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศภายในอาคาร รุ่น BC 600 แบรนด์ Wöhler ประเทศเยอรมนี เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะการแคลมป์แบบพิเศษ ทำให้สามารถติดตั้งชุดพัดลมโบลเวอร์ (Blower fan)และผ้าใบได้อย่างแน่นหนา ตัวเครื่องสามารถตรวจสอบแรงดันต่างระหว่างภายในอาคารและภายนอกอาคารเพื่อดูการรั่วไหลของอากาศ