Tag: เครื่องวัดแสง
0
147

on

เพื่อที่เราจะทราบระดับของมลพิษทางอากาศว่ามีผลกระทบอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เสี่ยงบ้าง เราจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือตรวจวัดทางด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย