Tag: กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับตรวจสอบฉนวนกันความร้อน
0
38

on

กล้องถ่ายภาพความร้อน หรือเทอร์โมสแกน เป็นอุปกรณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญนิยมนำมาใช้ในการตรวจสอบหารอยรั่วของฉนวนกันความร้อนในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากทำให้เราเห็นภาพบริเวณที่ต้องการตรวจสอบได้กว้างมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบทีละจุด